Algemene voorwaardenadmin

ALGEMENE VOORWAARDEN GENTLEMEN’S BARBERSHOP

ARTIKEL 1 – Definities

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

ARTIKEL 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

ARTIKEL 4 – Verplichtingen van de ondernemer

ARTIKEL 5 – Verplichtingen van de consument

ARTIKEL 6 – Betaling

ARTIKEL 7 – Aansprakelijkheid

ARTIKEL 8 – Klachten

ARTIKEL 9 – Afwijkingen

ARTIKEL 10 – Wijzigingen

ARTIKEL 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Gentlemen’s Barbershop: de rechtspersoon die actief is in de uiterlijke verzorgingsbranche, hierna te noemen de ondernemer;

Consument: de natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten van een ondernemer in de uiterlijke verzorgingsbranche;

Koper: de natuurlijke persoon die, al dan niet in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, producten koopt van ondernemer voor uiterlijke verzorging;

Overeenkomst: de overeenkomst of afspraak voor een behandeling, en/of verkoop van producten op het gebied van de uiterlijke verzorging;

Uiterlijke verzorgingsbranche: het kappersbedrijf, de hammam, het bedrijf voor uiterlijke verzorging (niet-medisch), het bedrijf voor massagebehandelingen (niet-medisch);

Kappersbedrijf: het bedrijf dat het knippen en scheren of anderszins behandelen van hoofdharen, baarden, sikken en snorren uitvoert en het verkopen van producten die hiermee verband houden; Hammam: het bedrijf dat wasbehandelingen van het lichaam verricht volgens het traditionele Arabische reinigingsritueel en het verkopen van producten die hiermee verband houden;

Bedrijf uiterlijke verzorging (niet-medisch): het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht zijn op de verzorging van het uiterlijk van mensen uit schoonheidsoogpunt en het verkopen van producten die hiermee verband houden;

Bedrijf massagebehandelingen (niet-medisch): het bedrijf dat massagebehandelingen verricht die gericht zijn op ontspanning of het onderhouden van een goede lichamelijke gesteldheid en het verkopen van producten die hiermee verband houden.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten en afspraken in de uiterlijke verzorgingsbranche tussen de ondernemer en de consument.

ARTIKEL 3 – Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand nadat de consument gevraagd heeft om een behandeling of een product en de ondernemer aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren of het product te zullen verkopen. 2. Voorafgaand aan of bij de koop van elk product, voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen dient de ondernemer de consument te informeren over de ter zake geldende prijs. Bij een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd. 3. De afgesloten overeenkomst of gemaakte afspraak kan tot 24 (vierentwintig) uur vóór aanvang van de behandeling kosteloos worden geannuleerd. Bij annuleringen binnen 24 (vierentwintig) uur worden 75 (vijfenzeventig) procent van de kosten over de overeengekomen of afgesproken behandeling in rekening gebracht. 4. In geval de consument kan aantonen wegens overmacht verhinderd te zijn geweest de afgesloten overeenkomst of gemaakte afspraak na te komen, worden geen kosten in rekening gebracht.

ARTIKEL 4 – Verplichtingen van de ondernemer
1. De ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen. 2. De ondernemer licht de consument in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. De ondernemer vraagt de consument naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren. 3. De ondernemer zal geen handelingen verrichten die buiten zijn beroepscompetenties vallen. 4. Gegevens van en over de consument worden niet verstrekt aan andere partijen.

ARTIKEL 5 – Verplichtingen van de consument
1. De consument dient de ondernemer vóór het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen. 2. De consument dient de ondernemer vóór het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van aandoeningen en overige relevante zaken die voor de uitvoering van de behandeling van belang kunnen zijn. 3. De consument heeft de plicht alle door de ondernemer gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.

ARTIKEL 6 – Betaling
1. Betalingen aan de ondernemer dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen. 2. Bij een reeks behandelingen kan de ondernemer de consument verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totaalprijs. Het resterende deel van totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 7 – Aansprakelijkheid
1. De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een aantoonbare tekortkoming die aan de ondernemer of een persoon in zijn dienst is toe te rekenen. 2. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor door de ondernemer geleden schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

ARTIKEL 8 – Klachten
1. Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij de ondernemer in te dienen. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de consument. 2. De ondernemer dient klachten afdoende te onderzoeken. De ondernemer zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

ARTIKEL 9 – Geschillen
Op deze voorwaarden en bepalingen is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Amsterdam is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van geschillen over deze Algemene Voorwaarden. Indien één van deze bepalingen buiten toepassing wordt verklaard door een rechterlijke instantie, zal de betrokken bepaling uit deze Algemene Voorwaarden worden verwijderd dan wel zodanig worden aangepast, dat de bepaling alsnog toepassing kan vinden, zulks ter keuze van de ondernemer. Alle overige bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht en zijn bindend en uitvoerbaar.

ARTIKEL 10 – Afwijkingen
Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van individuele aanvullingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en consument worden vastgelegd.

ARTIKEL 11- Wijzigingen
De ondernemer behoudt het recht om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra de consument een nieuwe overeenkomst sluit of afspraak maakt. De consument geeft daarmee aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.

©2015 Gentlemen’s Barbershop B.V. All rights reserved